สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 1 0 1 1
ป.2 1 2 3 1
ป.3 0 2 2 1
ป.4 3 1 4 1
ป.5 3 2 5 1
ป.6 2 1 3 1
อ.1 6 4 10 1
อ.2 3 3 6 1
อ.3 1 5 6 1
รวม 20 20 40 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 1 0 1 นางจินดารัตน์ สาระคำ นางสาวเกศวลี บัวคำโคตร
ป.2/1 1 2 3 นางจินดารัตน์ สาระคำ นางสาวเกศวลี บัวคำโคตร
ป.3/1 0 2 2 นางจินดารัตน์ สาระคำ นางสาวเกศวลี บัวคำโคตร
ป.4/1 3 1 4 นางวิลาวัณย์ บริบูรณ์ นางสาวเกศวลี บัวคำโคตร
ป.5/1 3 2 5 นางวิลาวัณย์ บริบูรณ์ นางสาวเกศวลี บัวคำโคตร
ป.6/1 2 1 3 นางวิลาวัณย์ บริบูรณ์ นางสาวเกศวลี บัวคำโคตร
อ.1/1 6 4 10 นางจินดารัตน์ สาระคำ นางสาวอรญา เกษมสำราญ
อ.2/1 3 3 6 นางจินดารัตน์ สาระคำ นางสาวอรญา เกษมสำราญ
อ.3/1 1 5 6 นางวิลาวัณย์ บริบูรณ์ นางสาวอรญา เกษมสำราญ
รวม 20 20 40