ข้อมูลโรงเรียน บ้านสมานมิตร

บ้านสมานมิตร

บ้านสมานมิตร ส.ม.

ชื่อภาษาอังกฤษ : samanmitr

52 หมู่ที่ 1
ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 086 430 2524

เบอร์โทรศัพท์ : 086 430 2524

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : https://samanmitr.ac.th

เกี่ยวกับบ้านสมานมิตร

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านสมานมิตร

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 2 2 4

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 1 0 1 1
ป.2 1 2 3 1
ป.3 0 2 2 1
ป.4 3 1 4 1
ป.5 3 2 5 1
ป.6 2 1 3 1
อ.1 6 4 10 1
อ.2 3 3 6 1
อ.3 1 5 6 1
รวม 20 20 40 9

ประวัติโดยย่อ 

โรงเรียนบ้านสมานมิตรก่อตั้งเมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน 2520 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านช่องลม ตำบลผางาม กิ่งอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เปิดสอนครั้งแรก ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนทั้งหมด 52 คน โดยมีนายสมจิต  อิ่นแก้ว ตำแหน่งข้าราชการครูระดับ 3 โรงเรียนบ้านด้าย ตำบลเวียงชัย มาดำรงตำแหน่งรักษาการครูใหญ่คนแรก และมีครูอาสามาช่วยสอน 3 คน

ปี 2522 ทางราชการได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย

ปี 2523 ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คำขวัญ “ พัฒนาวิชาการ   สืบสานความเป็นไทย   ฝักใฝ่คุณธรรม   นำประชาธิปไตย ”

 

ปรัชญาของโรงเรียน

“ นตฺติปญฺญา  สมาอาภา”  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

สีประจำโรงเรียน

สีบานเย็น