นายชนก แสนติยศ

ตำแหน่ง : ผูัอำนวยการโรงเรียน

นางจินดารัตน์ สาระคำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวยุวดี ศรีทอง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางธิดารัตน์ เขื่อนแปด

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายไพฑูรย์ วงศ์ฮาด

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวเกศวลี บัวคำโคตร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

โรงเรียนบ้านสมานมิตร

52 หมู่ที่ 1
ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

086 430 2524

samanmit@gmail.com

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านสมานมิตร. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon