นายชนก แสนติยศ

ตำแหน่ง : ผูัอำนวยการโรงเรียน

นางสาวยุวดี ศรีทอง

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางธิดารัตน์ เขื่อนแปด

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายไพฑูรย์ วงศ์ฮาด

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวเกศวลี บัวคำโคตร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ