นายชนก แสนติยศ

ตำแหน่ง : ผูัอำนวยการโรงเรียน

นางจินดารัตน์ สาระคำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวเกศวลี บัวคำโคตร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ