สถิตินักเรียน 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 1 3 4 1
ป.2 2 3 5 1
ป.3 1 0 1 1
ป.4 1 2 3 1
ป.5 0 2 2 1
ป.6 4 2 6 1
อ.1 2 2 4 1
อ.2 4 1 5 1
อ.3 1 3 4 1
รวม 16 18 34 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 1 3 4 นางสาวปาลิตา บุญมา
ป.2/1 2 3 5 นางสาวปาลิตา บุญมา
ป.3/1 1 0 1
ป.4/1 1 2 3 นางธิดารัตน์ เขื่อนแปด
ป.5/1 0 2 2 นายไพฑูรย์ วงศ์ฮาด
ป.6/1 4 2 6 นายไพฑูรย์ วงศ์ฮาด
อ.1/1 2 2 4 นางสาวยุวดี ศรีทอง
อ.2/1 4 1 5 นางสาวยุวดี ศรีทอง
อ.3/1 1 3 4 นางสาวยุวดี ศรีทอง
รวม 16 18 34