สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 2 3 5 1
ป.3 1 3 4 1
ป.4 0 2 2 1
ป.5 3 1 4 1
ป.6 3 2 5 1
อ.1 1 0 1 1
อ.2 5 5 10 1
อ.3 2 3 5 1
รวม 17 19 36 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 2 3 5 นางสาวปาลิตา บุญมา
ป.3/1 1 3 4 นางธิดารัตน์ เขื่อนแปด
ป.4/1 0 2 2 นางธิดารัตน์ เขื่อนแปด
ป.5/1 3 1 4 นายไพฑูรย์ วงศ์ฮาด
ป.6/1 3 2 5 นายไพฑูรย์ วงศ์ฮาด
อ.1/1 1 0 1
อ.2/1 5 5 10 นางสาวยุวดี ศรีทอง
อ.3/1 2 3 5 นางสาวยุวดี ศรีทอง
รวม 17 19 36  
โรงเรียนบ้านสมานมิตร

52 หมู่ที่ 1
ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

086 430 2524

samanmit@gmail.com

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านสมานมิตร. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon