สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 1 0 1 1
ป.2 1 2 3 1
ป.3 0 2 2 1
ป.4 3 1 4 1
ป.5 3 2 5 1
ป.6 2 1 3 1
อ.1 6 5 11 1
อ.2 3 4 7 1
อ.3 1 5 6 1
รวม 20 22 42 9

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 1 0 1 นางจินดารัตน์ สาระคำ
ป.2/1 1 2 3 นางจินดารัตน์ สาระคำ
ป.3/1 0 2 2 นางจินดารัตน์ สาระคำ
ป.4/1 3 1 4 นางจินดารัตน์ สาระคำ
ป.5/1 3 2 5 นางสาวเกศวลี บัวคำโคตร
ป.6/1 2 1 3 นายชนก แสนติยศ
อ.1/1 6 5 11 นางสาวอรญา เกษมสำราญ
อ.2/1 3 4 7 นางสาวอรญา เกษมสำราญ
อ.3/1 1 5 6 นางสาวอรญา เกษมสำราญ
รวม 20 22 42