สถิตินักเรียน 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 2 3 5 1
ป.3 1 2 3 1
ป.4 0 2 2 1
ป.5 3 1 4 1
ป.6 3 2 5 1
อ.1 1 0 1 1
อ.2 5 5 10 1
อ.3 1 3 4 1
รวม 16 18 34 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 2 3 5 นางสาวปาลิตา บุญมา
ป.3/1 1 2 3 นางธิดารัตน์ เขื่อนแปด
ป.4/1 0 2 2 นางธิดารัตน์ เขื่อนแปด
ป.5/1 3 1 4 นายไพฑูรย์ วงศ์ฮาด
ป.6/1 3 2 5 นายไพฑูรย์ วงศ์ฮาด
อ.1/1 1 0 1
อ.2/1 5 5 10 นางสาวยุวดี ศรีทอง
อ.3/1 1 3 4 นางสาวยุวดี ศรีทอง
รวม 16 18 34